Aby produktom kosmetycznym zapewnić właściwą jakość, konieczne jest przestrzeganie zasad GMP. Procedury te zostały zawarte w normie EN ISO 22716.

Spis treści:

GMP – co to znaczy?

GMP to skrót od angielskiego wyrażenia Good Manufacturing Practice, czyli Dobra Praktyka Wytwarzania. System GMP ma za zadanie zapewnić właściwą jakość wyrobów poprzez objęcie swoimi zasadami trzech podstawowych obszarów każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Mowa tu o produkcji, kontroli jakości oraz magazynowaniu i wysyłce gotowych wyrobów. Zasady GMP są nastawione głównie na utrzymanie higieny produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów, które nie będą spełniać wymogów jakościowych.

Należy podkreślić, że zasady GMP nie mają odniesienia do funkcjonowania całej firmy, działań R&D oraz sposoby dystrybucji gotowych produktów. Wymagania GMP mają zapewnić, że dany produkt jest nieustannie wytwarzany, kontrolowany oraz składowany w zgodzie z przyjętymi zasadami, oraz procedurami, co w konsekwencji ma zapewnić bezpieczeństwo jego użytkowania przez klientów końcowych.

To, czego wymaga system GMP zostało w szczegółowy sposób opisane w normie zharmonizowanej PN-EN ISO 22716:2009. Zawiera ona praktyczne porady dotyczące tego, w jaki sposób dana firma powinna zarządzać swoimi zasobami ludzkimi, czynnikami technicznymi oraz administracyjnymi w taki sposób, by jakość oferowanych produktów była jak najwyższa. To, w jaki sposób dany producent spełni opisane w normie wymagania, zależy już tylko i wyłącznie od niego.

Dobre praktyki produkcji kosmetyków

Producenci kosmetyków są zobowiązani ustawą do przestrzegania zasad GMP. Co to znaczy z ich perspektywy? Firmy kosmetyczne muszą przygotować i udostępnić w formie dokumentacji odpowiednim organom kontrolnym stosowane przez nie zasady produkcji zgodne z GMP. Szczegółowe zasady GMP dla branży kosmetycznej zawiera norma PN-EN ISO 22716:2007 Kosmetyki – Przewodnik GMP. Umieszczono w niej wskazówki dotyczące produkcji, kontroli oraz składowania i transportu wyrobów kosmetycznych. Poniżej przedstawiamy te zalecenia w formie skróconej.

GMP w kosmetykach obejmuje w pierwszej kolejności pracowników. Wszystkie osoby zaangażowane w szeroko pojęty proces wytwarzania kosmetyków, powinny posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu produkcji, kontrolowania oraz składowania i transportu wyrobów kosmetycznych.

Wymagania GMP nie omijają też rzecz jasna pomieszczeń zakładów produkcyjnych. Powinny być one zlokalizowane, urządzone, zbudowane, utrzymane i eksploatowane tak, by zapewniały one odpowiednią ochronę wytwarzanego produktu. GMP mówi również o tym, że pomieszczenia muszą być łatwe do utrzymania w czystości i umożliwiać ich dezynfekcje. Pomieszczenia powinny być też urządzone tak, by minimalizować szansę na pomyłkę i zmieszanie ze sobą produktów lub surowców.

Wymogi dotyczące wyposażenia również są opisane przez GMP. Kosmetyki muszą być wytwarzanie na odpowiednich urządzeniach, które można łatwo czyścić i dezynfekować. Z kolei wszelkie surowce wykorzystywane przy produkcji oraz opakowania zgodnie z zasadami GMP muszą spełniać określone kryteria jakościowe, które z kolei zapewnią odpowiednią jakość gotowego produktu.

Każdy etap produkcji oraz wszystkie operacje związane z wytwarzaniem i pakowaniem wyrobu, muszą być zgodne z GMP. Kosmetyki tylko wtedy będą spełniały założone kryteria jakościowe. Na jakość końcowego produktu ma wpływ również jego przechowywanie, wysyłka oraz to, w jaki sposób będzie się z nim postępować w przypadku ewentualnego zwrotu.

Wymagania GMP nie omijają rzecz jasna działu kontroli jakości. Przeprowadza on odpowiednie testy oraz próby, które w konsekwencji mają potwierdzić dopuszczenie surowców lub gotowego kosmetyku do użycia, lub dystrybucji tylko wtedy, gdy spełnią one wymagania jakościowe. Również kwestia gospodarowania odpadami jest ujęta w zasadach GMP. Co to znaczy? Odpady z zakładu kosmetycznego muszą być usuwane zgodnie z ustalonym planem i w sposób higieniczny.

Niezwykle ważne jest również to, w jaki sposób reklamacje i zwroty są opisywane przez reguły GMP. Kosmetyki, które z jakiegoś powodu zostały zareklamowane, powinny zostać należycie przebadane, a proces ich produkcji, przeanalizowany. Jeżeli jest to konieczne, producent musi podjąć działania, które w ostateczności mogą obejmować nawet wycofanie produktów z rynku. Należy również określić zasady reklamacji u ewentualnych podwykonawców i dostawców.

W jaki sposób uzyskać certyfikat GMP – kosmetyki

W jaki sposób producent może uzyskać certyfikat GMP? Kosmetyki nie różnią się w tym wypadku szczególnie od innych branż, których dotyczy norma ISO 22716. W pierwszej kolejność niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, obejmującej procedury systemowe, instrukcje operacyjne oraz niezbędne formularze. Wszystkie te dokumenty muszą być oczywiście zgodne z wymaganiami przedstawionymi w normie.

Następnie, należy zapoznać pracowników z nowymi regulacjami wynikającymi z GMP. Co to znaczy? Pracodawca powinien zorganizować odpowiednie szkolenia, które powinny być dopasowane do pracowników każdego szczebla, ponieważ inne wymagania będą dotyczyć szeregowych pracowników a inne kadry kierowniczej.

Po wprowadzeniu w życie reguł GMP oraz zapoznaniu z nimi wszystkich pracowników, biorących udział w procesie wytwarzania kosmetyków, odbywa się tzw. audyt wewnętrzny, który ma za zadanie potwierdzić zgodność nowych zasad z wymogami normy ISO 22716. Jeżeli dana firma pozytywnie przejdzie audyt, otrzymuje ona certyfikat zgodności z normą. Jeśli audyt wykaże niezgodności, wprowadzane są poprawki i powtarza się audyt w późniejszym terminie.

Zasady GMP w produkcji kosmetyków. Podsumowanie

GMP to gwarancja tego, że zarówno kosmetyk, jak i cały jego proces wytwarzania jest zgodny z wszelkimi wymaganiami zawartymi w dokumentacji, która stanowi podstawę do dopuszczenia danego produktu do dystrybucji. Zasady GMP dotyczą zarówno całego personelu, biorącego udział w produkcji kosmetyku, jak i również pomieszczeń oraz wyposażenia zakładu produkcyjnego.

GMP stawia również wymagania co do surowców wykorzystanych do produkcji, opakowań, w których umieszczane są wyroby oraz sposobu magazynowania i transportu kosmetyków. Producenci zobowiązani są również do przygotowania odpowiednich procedur, na wypadek reklamacji oraz ewentualnego wycofania produktu z rynku.

Co zyskują producenci poprzez wprowadzenie zasad GMP zgodnych z normą ISO 22716? Przede wszystkim reguły te pozwalają zapewnić właściwą jakość wytwarzanych produktów oraz ich powtarzalność, co z kolei pozwala na bezpieczną dystrybucję kosmetyków do klienta.

Jeżeli poszukujesz do swojego zakładu maszyn, które pozwolą Ci na wprowadzenie lub utrzymanie na jego terenie zasad GMP, to zachęcamy Cię do zapoznania się z ofertą firmy Unilogo. Za pomocą formularza kontaktowego możesz w szybki i łatwy sposób skontaktować się z zespołem naszych ekspertów, którzy pomogą Ci w wyborze rozwiązania najlepszego dla Twojej firmy.