SMED jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi Lean Manufacturing. Wdrożenie metody SMED umożliwia znaczne skrócenie czasu przezbrojenia maszyny. Czym konkretnie jest SMED? Z jakich etapów się składa? Jakie korzyści niesie ze sobą jej wprowadzenie? 

Spis treści:

Metodyka SMED – co to jest i do czego służy?

Metoda SMED jest ogółem narzędzi i technik stosowanych w celu skrócenia czasu przezbrajania maszyn i urządzeń w procesie produkcji. Została opracowana przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo. Wymyślona została po to, by zredukować czas potrzebny na przezbrojenie pras tłoczących, jednak jej sukces skłonił wiele przedsiębiorstw do wdrożenia w swojej branży narzędzi SMED. Metoda SMED sprawdza się w sektorze kosmetycznym, chemicznym, czy spożywczym, gdzie wykorzystywane są nowoczesne maszyny, takie jak Futureproof od Unilogo.

Głównym celem wprowadzenia metody SMED jest znaczne zminimalizowanie czasu i uproszczenie procedur związanych z przezbrajaniem maszyn. Jak sugeruje nazwa Single Minutes Exchange of Die, metoda ta zakłada, że przezbrojenie pojedynczej maszyny ma odbywać się w jednostkowej liczbie minut. 10 minut to w metodzie SMED optymalna jednostka czasowa, jednak wiele procesów przezbrojenia udaje się wykonać w czasie krótszym od zakładanego.

Warto podkreślić, że 10 minut jest tylko umownym czasem. W wielu branżach, zejście poniżej tego pułapu nie jest możliwe, mimo poprawnej implementacji metody SMED. Przykłady wdrożeń pokazują jednak, że w każdym przypadku, zastosowanie SMED umożliwia znaczne skrócenie czasu potrzebnego na przezbrojenie maszyny.

Etapy wprowadzania metody SMED

Udoskonalanie przezbrajania maszyn według metodyki SMED zakłada, że realizacja procesu powinna odbywać się w 4 krokach. Przejście przez wszystkie etapy pozwala na łatwiejsze wdrożenie metody, a także jej zwiększoną efektywność.

Etap 0 – przygotowanie i analiza obecnego procesu przezbrojenia

Dokładna obserwacja dotychczasowego procesu przezbrajania maszyn i wyciągnięcie wniosków to pierwszy etap wprowadzania metody SMED. Zwany jest też etapem 0, dlatego że w tym kroku nie wprowadza się żadnych zmian czy usprawnień procesowych. Podczas analizy, warto zwrócić szczególną uwagę na te procesy, które w obecnym systemie zajmują największą ilość czasu.

Aby ułatwić proces przygotowania, warto zarejestrować za pomocą kamery wszystkie czynności związane z przezbrajaniem maszyn. Dzięki temu można będzie w prosty sposób stworzyć listę czynności wchodzących w skład całego procesu przezbrajania i wypisanie czasu ich trwania, a także propozycji możliwych usprawnień.

Etap 1 – przezbrojenia wewnętrzne i zewnętrzne

Ten etap wprowadza podział na przezbrojenia wewnętrzne i zewnętrzne. Przezbrojenia wewnętrzne to wszystkie czynności, których wykonanie jest możliwe jedynie po wyłączeniu maszyny. Do zewnętrznych przezbrojeń można zaliczyć akcje wykonywane bez konieczności zatrzymywania urządzenia. Przezbrojenia wewnętrzne, ze względu na konieczność unieruchomienia maszyn, zazwyczaj są obarczone największymi stratami efektywności, a ich wykonanie zajmuje najwięcej czasu.

Na tym etapie można już określić, w których segmentach można doszukiwać się potencjalnych możliwości redukcji czasu przezbrojeń i wyeliminować działania, które prowadzą do wydłużenia procesu.

Etap 2 – transformacja procesu przezbrojenia

Ten etap ma prowadzić do zamiany jak największej ilości przezbrojeń wewnętrznych na zewnętrzne. Ma to prowadzić do zminimalizowania czasu wyłączenia maszyny, a co za tym idzie – do szybszego rozpoczęcia produkcji drugiego typu wyrobów. W tym celu wprowadza się standaryzację procedury przezbrojeń, za pomocą czytelnych instrukcji, a także ujednolicenie w zakresie parametrów montażu, czy używanych narzędzi.

Etap 3 – wprowadzenie usprawnień

W ostatnim etapie podejmowane są wszelkie działania, które mają na celu skrócenie czasu trwania tych operacji wewnętrznych, które nie mogły być przemianowane na zewnętrzne. Wprowadza się tu optymalizację pod względem logistycznym, organizacyjnym i sprzętowym.

Do czynności wykonywanych w tym kroku można zaliczyć:

  • odpowiednie umieszczenie i magazynowanie narzędzi, a także ich uproszczoną identyfikację;
  • oddelegowanie części prac dodatkowemu operatorowi, co umożliwia równoległą realizację wybranych czynności;
  • zamiana elementów mocujących na systemy umożliwiające szybki montaż, np. zastosowanie zacisków mechanicznych zamiast tradycyjnych śrub.

Udoskonalanie i utrzymanie nowych wdrożeń

Pomimo tego, że metoda SMED jest oparta na 4 podstawowych etapach wdrożenia, warto podkreślić kluczową rolę podtrzymywania i udoskonalania technik przezbrajania. Bez regularnego szkolenia pracowników i wykonywania audytów przezbrojeń, można zaprzepaścić efekty wdrożonych usprawnień.

Zwiększanie wiedzy i umiejętności personelu w zakresie zmian w sposobie przeprowadzania przezbrajania oraz podnoszenie świadomości o konieczności wprowadzania usprawnień mogą owocować coraz to nowszymi propozycjami zmian w procesie przezbrajania. Audyty zaś, pozwalają zmierzyć efekty wdrożonych zmian, a także sprawdzić, czy wszystkie operacje są wykonywane zgodnie z instrukcjami.

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia Single Minutes Exchange of Die?

Wprowadzając SMED do swojej produkcji, zyskujesz skrócony czas przezbrajania maszyn, a co za tym idzie – realny wzrost możliwości produkcyjnych. Wyeliminowanie przestojów produkcyjnych umożliwia przyspieszenie czasu realizacji zamówień. Krótsze i częstsze przezbrojenia prowadzą do skrócenia serii produktowych, co daje możliwość większej elastyczności produkcji, a także poprawy jakości produktu, a w efekcie – poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki uproszczeniu procedur i skróceniu czasu przezbrojeń proces ten odbywa się przy mniejszym nakładzie pracy, co zwiększa jego bezpieczeństwo i przejrzystość, a także komfort pracy.

Podsumowując, metoda SMED to prosty i uniwersalny sposób na skrócenie czasu przezbrojeń różnorodnych maszyn, urządzeń, a nawet procesów produkcyjnych. Jej ogromną zaletą są natychmiastowo widoczne rezultaty, a także niskie nakłady finansowe potrzebne do jej wdrożenia. W wielu przypadkach redukcja czasu potrzebnego na przezbrojenie sięga nawet 50%, co przyczynia się do wzrostu motywacji pracowników. Działania doskonalące proces przeprowadzania przezbrojeń wymagają jednak zaangażowania i drobiazgowej analizy, by implementacja mogła przebiec pomyślnie.

Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę, niezbędne są nowoczesne maszyny, które zapewnią Ci efektywność i szybkość produkcji. Poszukując rozwiązań skrojonych na miarę Twojego biznesu, sprawdź ofertę Unilogo. Znajdziesz tam dedykowane urządzenia, a także całe linie produkcyjne dostosowane do Twojej branży. Skontaktuj się ze specjalistami Unilogo, którzy pomogą Ci dobrać optymalne rozwiązania technologiczne. Wypełnij krótki formularz kontaktowy, aby dowiedzieć się więcej.